Voorwaarden & Voorwaarden

Welkom bij Unitop (China) Co, Limited!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Unitop (China) Co., Limited, gevestigd op https://www.unitopledstrip.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Unitop (China) Co., Limited niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Unitop (China) Co., Limited te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Unitop (China) Co., Limited.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Unitop (China) Co., Limited en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Unitop (China) Co., Limited. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit van Unitop (China) Co., Limited voor uw eigen persoonlijk gebruik benaderen, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Dat mag niet:

Overgenomen materiaal van Unitop (China) Co., Limited
Materiaal van Unitop (China) Co., Limited verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
Materiaal van Unitop (China) Co., Limited reproduceren, dupliceren of kopiëren.
Inhoud herverdelen van Unitop (China) Co, Limited

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Unitop (China) Co., Limited filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Unitop (China) Co, Limited, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Unitop (China) Co., Limited niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Comments op deze website.

Unitop (China) Co., Limited behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent Unitop (China) Co., Limited hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlink naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken; en
Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
dot.com community sites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
online directory distributeurs;
internetportalen;
accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij keuren linkaanvragen van deze organisaties goed als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Unitop (China) Co., Limited compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Unitop (China) Co., Limited. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL's van waaruit u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
Door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo of ander artwork van Unitop (China) Co., Limited zal worden toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst voor het handelsmerk.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Indien u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.